Előnézet megjelenítése


EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS
KOOPERATÍV KÉPZÉS SZERVEZÉSÉRE


Amely létrejött egyrészről a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Érintett átfogó szervezeti egység:
Villamosmérnöki és Informatika Kar
Székhely:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Képviselő szervezeti egység címe:
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Adószám:
15308799-4-43
Csoportos azonosító szám:
17783305-5-43
Csoportos közösségi adószám:
HU17783305
Bankszámlaszám:
10032000-01425279-00000000
Statisztikai számjel:
KSH 15308799-8542-312-01
Intézményi azonosító:
FI 23344
Képviseli:
Dr. Charaf Hassan dékán és Verseghi-Nagy Miklós kancellár
Kapcsolattartó:
Dr. Sujbert László okt. dékánhelyettes
továbbiakban:
Felsőoktatási intézmény,


másrészről
__________
Székhely:
__________
Telefon:
__________
E-mail:
__________
Adószám:
__________
Bankszámlaszám:
__________
Statisztikai számjel:
__________
__________:
__________
Képviseletre jogosult:
__________
Kapcsolattartó:
__________
továbbiakban:
Gazdálkodó szervezet,


külön-külön Fél, együttesen Felek között.

Gazdálkodó szervezet neve:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
Szám típusa:
Száma:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó:
PREAMBULUM

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 2018 szeptemberétől üzemmérnök-informatikus alapszakon indított új, magyar nyelvű, teljes idejű (nappali) képzést. Az új, Bprof (bachelor of profession) fokozatot adó képzés célja az egyre nagyobb méreteket öltő magyarországi informatikus szakemberhiány csökkentése több, megfelelő minőségű informatikai szakember képzésével. Az üzemmérnök-informatikus szak képzési ideje hat félév, egy félévvel rövidebb a mesterképzésre is felkészítő, BSc (bachelor of science) fokozatot adó mérnökinformatikus szaknál, és kifejezetten gyakorlatorientált ismereteket nyújt.

A gyakorlati ismeretek hatékony átadása, a vállalati környezet mielőbbi megismerése, a munkába állásra való felkészítés érdekében az üzemmérnök-informatikus képzés utolsó két félévében a gyakorlati képzés vállalatokkal együttműködve, vállalati környezetben, kooperatív képzés keretében folyik. A kooperatív tantárgyak kreditjeit a hallgatók a vállalat és az egyetem által egyeztetett, a vállalatnál végrehajtott gyakorlati program teljesítésével szerezhetik meg.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar által indított üzemmérnök-informatikus képzés kooperatív szakasza biztosítja a hallgatók számára a közvetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzését, továbbá lehetőséget ad arra is, hogy – kölcsönös elégedettség esetén – végzés után a hallgató a vállalatnál helyezkedjen el.

Jelen megállapodás aláírásával a Gazdálkodó szervezet abbéli szándékát kívánja kifejezni, hogy a Felsőoktatási Intézmény üzemmérnök-informatikus képzésének kooperatív szakaszában aktívan részt kíván venni.

 1. A megállapodás tárgy, célja
  1. Felek közötti együttműködési megállapodás tárgya a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Kar üzemmérnök-informatikus alapképzés kooperatív képzésében részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének a biztosítása.
  2. A kooperatív képzés célja:
   1. Az elméleti ismeretek alkalmazási készségének kialakítása valós munkahelyi környezetben.
   2. A hallgatók gyakorlati képzése, a vállalatnál alkalmazott technológiák, munkafolyamatok megismertetése.
   3. A végzést követő munkába állás segítése, a megszerzett tudás mielőbbi hatékony alkalmazása a munkahelyen.
   4. A vállalatok és a tanszékek kapcsolatának erősítése.
  3. Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Karon folyó üzemmérnök-informatikus alapképzés keretében – az 1.1-1.2. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében – a hallgatók a képzés 5. és 6. félévében a Gazdálkodó szervezetnél kooperatív képzésben vesznek részt.
  4. A Gazdálkodó szervezet vállalja, hogy a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Kar üzemmérnök-informatikus képzés keretében a jelen keretmegállapodás 1. számú mellékletében (befogadó nyilatkozat) meghatározott létszámú hallgatót fogad a jelen megállapodásban rögzített kooperatív képzés keretében, a Felsőoktatási Intézmény kiválasztási eljárását követően. A jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletét a Felek minden tanulmányi év megkezdését megelőző tavaszi félév március 31. napjáig közös megegyezéssel fogadják el.
 2. Kooperatív képzés
  1. A megállapodásban részes Felek az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében kooperatív képzést alakítanak ki.
  2. A kooperatív képzés keretében
   1. a Felsőoktatási intézmény a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban meghatározott keretek között biztosítja hallgatói részére, hogy a Gazdálkodó szervezetnél a tanév során, különösen annak képzési időszakában gyakorlati képzésen vegyenek részt, továbbá a megszerzett kompetenciákat egyes tanulmányi kötelezettségeik teljesítéseként elismeri,
   2. a Gazdálkodó szervezet a jelen Megállapodásban foglalt keretek között fogadja a Felsőoktatási intézmény által kiválasztott hallgatóit és számukra szakmai fejlődésüket segítő és előmozdító gyakorlati képzést biztosít.
  3. A kooperatív képzésben kizárólag a Felsőoktatási intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Karának üzemmérnök-informatikus alapképzésben résztvevő hallgatói vehetnek részt.


 1. Az együttműködés módja, a kooperatív képzés keretei
  1. A kooperatív képzésben részt vevő hallgató elfoglaltságait a Gazdálkodó szervezet a Felsőoktatási intézménnyel egyeztetett ütemezés szerinti biztosítja.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy a Felsőoktatási Intézmény - a Gazdálkodó szervezet indikációi alapján - minden minden tavaszi félév április 15-től a félév vizsgaidőszakának kezdetéig előzetes jelentkezést hirdet mindazok számára, akik a jelen együttműködési keretmegállapodás szerinti képzésben részt kívánnak venni. A hirdetmény közzétételi helye a Felsőoktatási Intézmény saját honlapja (www.vik.bme.hu).
  3. A hirdetménynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
   1. Gazdálkodó szervezet neve, székhelye,
   2. a képzéssel érintett tématerületek rövid bemutatása,
   3. a megszerezhető kompetenciák és készségek rövid leírása,
   4. a jelentkezés módja és határideje,
   5. kiválasztás során vizsgált szempontok.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy a hallgatót, az üzemmérnök-informatikus képzés keretében megszervezett kooperatív képzési időszak időtartama alatt díjazás illeti, melynek mértéke legalább az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás. Gazdálkodó szervezet a hallgatóval a Munka törvénykönyve előírásai szerinti hallgatói munkaszerződést köt.
  5. A kooperatív képzés
   1. Felsőoktatási Intézményi felelőse: Dr. Sujbert László okt. dékánhelyettes
    (elérhetősége: e-mail: sujbert@mit.bme.hu, tel.: +36-1-463-4114),
   2. a Gazdálkodó szervezet szakmai felelőse: __________
    (elérhetősége: e-mail: __________, tel.: __________),


   akiket a Felek egyúttal kapcsolattartó személyként is megneveznek.


Szakmai felelős neve:
Szakmai felelős e-mail címe:
Szakmai felelős telefonszáma:
 1. A BME VIK üzemmérnök-informatikus kooperatív képzés támogatása
  1. A Gazdálkodó szervezet a Felsőoktatási Intézmény részére 875 000 forint/hallgató/félév (nyolcszázhetvenötezer forint/hallgató/félév) összegű, vissza nem térítendő támogatást kíván nyújtani.
  2. A Felsőoktatási Intézmény kötelezettséget vállal, hogy a támogatást a BME VIK üzemmérnök-informatikus kooperatív képzésének keretében felmerülő működési költségekre, illetve a képzés keretében szervezendő programok megvalósításának költségeire, valamint a képzés hallgatóinak elméleti és gyakorlati szakmai munkájának, kezdeményezéseinek támogatására fordítja. A támogatás összegét a Felsőoktatási Intézmény ettől eltérő célra nem használhatja fel, valamint más személy vagy szervezet részére támogatásként semmilyen formában nem adhatja tovább. A támogatás céljának megvalósításával összefüggésben a támogatás összege semmilyen adó (ÁFA), kamattartozás, illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére nem fordítható.
  3. A Gazdálkodó szervezet számára a 4.1. pontban meghatározott összegű támogatás a kooperatív képzés féléveiben két részletben esedékes, azzal, hogy a második részletet az iskolai félév utolsó hónapjának utolsó napjáig utalja át a Felsőoktatási Intézmény 10032000-01425279-00000000 számú számlájára.
 2. A Felsőoktatási Intézmény kötelezettségei
  1. A Felsőoktatási Intézmény felelős a hallgatók teljes képzéséért. A Felsőoktatási Intézmény és a Gazdálkodó szervezet együttesen felelős a képzés részét képező kooperatív képzésért és a kooperatív képzés megszervezéséért.
  2. A Felsőoktatási Intézmény köteles a kooperatív képzés megszervezéséhez adatot (a tanév beosztása, a hallgatóra vonatkozó órarend és teljesítményértékelési terv) a Gazdálkodó szervezet részére kellő időben megadni, a Gazdálkodó szervezet által felvetett kérdések megválaszolásában és a problémás helyzetek megoldásában haladéktalanul és aktívan közreműködni.
  3. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a Gazdálkodó szervezet értékelése alapján a hallgatók gyakorlati kompetenciáját értékelni.
  4. A Felsőoktatási intézmény a hallgató kérésére a kreditelismerés szabályai [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény 49. § (6)-(7) bekezdés, valamint a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzat 36. alcím] szerint a Gazdálkodó szervezetnél szerzett kompetenciákat (tudás, képesség, attitűd) tantervi követelmények teljesítéseként elismeri.
  5. A Felsőoktatási intézmény a Gazdálkodó szervezettől kapott, a kooperatív képzésre vonatkozó információkat, tájékoztatókat eljuttatja a kooperatív képzésben érintett teljes hallgatói körhöz.
 3. A Gazdálkodó szervezet kötelezettségei
  1. A Gazdálkodó szervezet köteles a kooperatív képzésben részt vevő hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötni. A Gazdálkodó szervezet a munkaszerződésben, jelen megállapodás szerint köteles rendelkezni a hallgató díjazása tárgyában.
  2. A Gazdálkodó szervezet köteles a hallgatót a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott tartalommal és annak megfelelő szakterületeken foglalkoztatni.
  3. A Gazdálkodó szervezet köteles a kooperatív képzés során történő munkavégzéshez szükséges helyet, eszközöket és védőfelszerelést biztosítani.
  4. A Gazdálkodó szervezet köteles a munkavédelmi előírások szerinti balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatást a hallgatók számára megtartani.
  5. A Gazdálkodó szervezet köteles a hallgatók gyakorlati tevékenységéhez rendszeres szakmai felügyeletet és irányítást biztosítani.
  6. A Gazdálkodó szervezet köteles a hallgató által elsajátított szakmai kompetenciákat a Felsőoktatási Intézmény által meghatározott formában és tartalmi elvárással írásban értékelni.
  7. Felek megállapodnak abban, hogy annak érdekében, hogy a Gazdálkodó szervezet adatainak bármely változásáról, mely a jelen megállapodás szerinti kooperatív képzést érinti, köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul írásban értesíteni.
  8. A Gazdálkodó szervezet köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben tevékenységét beszünteti vagy szünetelteti.
  9. A Gazdálkodó szervezet kijelenti, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.


 1. Titoktartás
  1. A Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
  2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a megállapodás időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a megállapodás tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
  3. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
   1. amely köztudomású;
   2. amelyet nem a Megállapodás megsértésével hoztak nyilvánosságra;
   3. amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
   4. amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
   5. amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
   6. amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.
  4. Tekintettel arra, hogy a Felsőoktatási intézmény költségvetési szerv és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) hatálya alá tartozó közérdekű adatot, közérdekből nyilvános adatot kezel, a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon adatokra, amelyek az Infotv. értelmében közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
 2. A megállapodás megszűnése és módosítása
  1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást a mindkét Fél által történő aláírástól számított határozatlan időre kötik.
  2. A Felek a Megállapodást közös megegyezéssel bármikor, a jövőre nézve megszüntethetik, azonban a felmondással érintett tanulmányi félévben vállalt kötelezettségeiknek kötelesek eleget tenni.
  3. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen megállapodást a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani. A 8.3. pont szerinti súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag ha:
   1. bármely Fél jelen együttműködési keretmegállapodásban foglalt valamely lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő állapotot a szerződésszegő fél a részére megküldött erről szóló írásbeli figyelmeztetésben meghatározott ésszerű időtartamon, de legfeljebb annak kézhezvételét követő 15 napon belül nem szünteti meg,
   2. a Gazdálkodó szervezet a hallgatót nem a hatályos jogszabályok rendelkezése szerint foglalkoztatja,
   3. bármely Fél fizetésképtelenné válik, köztartozása áll fenn, vagy csőd-illetve felszámolási eljárás indul ellene.
  4. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják. A szerződés mellékletének a 1.4. pont szerinti módosítása önmagában nem minősül a szerződés módosításának.
  5. A Felek úgy állapodnak meg, hogy ha valamely hallgató kooperatív képzése idő előtt megszűnik úgy a megszűnés időpontjáról és annak okáról a Gazdálkodó szervezet haladéktalanul értesíti írásban a Felsőoktatási Intézmény kapcsolattartóját és a Felsőoktatási Intézmény szakmai felelősét.
 3. Egyéb rendelkezések
  1. Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Kar üzemmérnök-informatikus alapképzés részletes leírását, rendszerét, a képzésben résztvevők elsődleges jogait és kötelezettségeit „A BProf képzés programja az üzemmérnök-informatikus szakon” című dokumentum tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy ezen dokumentum, valamint a Felsőoktatási Intézmény mindenkor hatályos Üzemmérnök- informatikus alapképzés Kooperatív Képzési Szabályzata jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, így jelen Megállapodás aláírásával a Felek kijelentik, hogy az azokban foglalt feltételeket megismerték és elfogadják (továbbiakban: Mellékletek).
  2. A Felsőoktatási Intézmény jogosult arra, hogy a kooperatív képzést a Gazdálkodó szervezetnél személyesen ellenőrizze. Személyes ellenőrzésre jogosult a jelen szerződésben nevezett Felsőoktatási Intézményi felelős személy, valamint a szak képzéséért felelős vezető (szakfelelős) és magasabb vezető. Az ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyről a Felsőoktatási Intézmény 5 munkanapot megelőzően elektronikus levélben értesíti a Gazdálkodó szervezet szakmai felelősét.
  3. A megállapodásban nem rendezett kérdésekben Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakmai gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
  4. Felek a megállapodásból eredő jogvitákat békés úton, szükség esetén egyeztető bevonásával, peren kívül kísérelik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Felsőoktatási intézmény székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.


Jelen megállapodás öt eredeti, egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű példányban készült, amelyből három példány a Felsőoktatási Intézményt, két példány a Gazdálkodó szervezetet illeti. Felek a jelen megállapodást, elolvasás és együttes értelmezést követően, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, __________

Dokumentum dátuma:
A Felsőoktatási intézmény részéről A Gazdálkodó szervezet részéről


Dr. Charaf Hassan
dékán
képviselő


Verseghi-Nagy Miklós
kancellár


Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)


Budapest, __________


pénzügyi ellenjegyző


Üres kötelező mezők (0):