Előnézet megjelenítése


EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS
KOOPERATÍV KÉPZÉS SZERVEZÉSÉRE


Amely létrejött egyrészről a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Érintett átfogó szervezeti egység:
Villamosmérnöki és Informatika Kar
Székhely:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Képviselő szervezeti egység címe:
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Adószám:
15308799-4-43
Csoportos azonosító szám:
17783305-5-43
Csoportos közösségi adószám:
HU17783305
Bankszámlaszám:
10032000-01425279-00000000
Statisztikai számjel:
KSH 15308799-8542-312-01
Intézményi azonosító:
FI 23344
Képviseli:
Dr. Charaf Hassan dékán és Verseghi-Nagy Miklós kancellár
Kapcsolattartó:
Dr. Sujbert László okt. dékánhelyettes
továbbiakban:
Felsőoktatási intézmény,


másrészről
__________
Székhely:
__________
Telefon:
__________
E-mail:
__________
Adószám:
__________
Bankszámlaszám:
__________
Statisztikai számjel:
__________
__________:
__________
Képviseletre jogosult:
__________
Kapcsolattartó:
__________
továbbiakban:
Gazdálkodó szervezet,


Gazdálkodó szervezet neve:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Statisztikai számjel:
Szám típusa:
Száma:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó:
harmadrészt
a Schönherz Iskolaszövetkezet
Székhely:
1115 Budapest Bartók Béla út 152/H
Telefon:
+36-1-296-2526
E-mail:
partner@schonherz.hu
Adószám:
12047244-2-43
Bankszámlaszám:
12080607-01072006-00100009
Statisztikai számjel:
12047244-7830-123-13
Cégjegyzékszám:
01 02 054699
Képviseletre jogosult:
Baross Levente elnök
Kapcsolattartó:
Hovány Tamás
továbbiakban:
Iskolaszövetkezet,


külön-külön Fél, együttesen Felek között.

PREAMBULUM

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 2018 szeptemberétől üzemmérnök-informatikus alapszakon indított új, magyar nyelvű, teljes idejű (nappali) képzést. Az új, Bprof (bachelor of profession) fokozatot adó képzés célja az egyre nagyobb méreteket öltő magyarországi informatikus szakemberhiány csökkentése több, megfelelő minőségű informatikai szakember képzésével. Az üzemmérnök-informatikus szak képzési ideje hat félév, egy félévvel rövidebb a mesterképzésre is felkészítő, BSc (bachelor of science) fokozatot adó mérnökinformatikus szaknál, és kifejezetten gyakorlatorientált ismereteket nyújt.

A gyakorlati ismeretek hatékony átadása, a vállalati környezet mielőbbi megismerése, a munkába állásra való felkészítés érdekében az üzemmérnök-informatikus képzés utolsó két félévében a gyakorlati képzés vállalatokkal együttműködve, vállalati környezetben, kooperatív képzés keretében folyik. A kooperatív tantárgyak kreditjeit a hallgatók a vállalat és az egyetem által egyeztetett, a vállalatnál végrehajtott gyakorlati program teljesítésével szerezhetik meg.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar által indított üzemmérnök-informatikus képzés kooperatív szakasza biztosítja a hallgatók számára a közvetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzését, továbbá lehetőséget ad arra is, hogy – kölcsönös elégedettség esetén – végzés után a hallgató a vállalatnál helyezkedjen el.

Jelen megállapodás aláírásával az Iskolaszövetkezet és a Gazdálkodó szervezet abbéli szándékát kívánja kifejezni, hogy a Felsőoktatási Intézmény üzemmérnök-informatikus képzésének kooperatív szakaszában aktívan részt kíván venni.
 1. Értelmező rendelkezések
  A jelen megállapodás alkalmazása során az egyes fogalmaknak a következő jelentést kell tulajdonítani:
  1. Szakmai gyakorlóhely: a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § 5. pontjára figyelemmel az Iskolaszövetkezet.
  2. A szolgáltatás fogadója: az a Gazdálkodó szervezet, amely a jelen együttműködési megállapodás alapján a Felsőoktatási Intézménynek az Iskolaszövetkezettel – mint szakmai gyakorlóhellyel – jogviszonyban álló hallgatóit gyakorlati képzésük teljesítése érdekében fogadja.
  3. Együttműködési megállapodás: Az a szerződés, amelyet a Szakmai gyakorlóhely és a Felsőoktatási Intézmény köt egymással a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben rögzített kötelező tartalmi elemekkel.
  4. Egyedi megállapodás: Az a szerződés, amelyet a Szakmai gyakorlóhely és a Gazdálkodó Szervezet – mint a szolgáltatás fogadója – köt egymással a Szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. §-ban foglaltakkal összhangban.
  5. A hallgató és az Iskolaszövetkezet között létrejövő jogviszony: A Szakmai gyakorlóhely által a Szövetkezetekről szóló 2006. X. törvényben rögzített tagsági jogviszony létesítését követően a törvény 10/B. § (2) bekezdése alapján a hallgatóval létesített, külső szolgáltatás nyújtására vonatkozó, megbízási jogviszony vagy az 2011. évi CCIV. tv. 44.§ és a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelő hallgatói munkaszerződés.
 2. A megállapodás tárgy, célja
  1. Felek közötti jelen együttműködési keretmegállapodás tárgya a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Kar üzemmérnök-informatikus alapképzés kooperatív képzésében részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének a biztosítása.
  2. A kooperatív képzés célja:
   1. Az elméleti ismeretek alkalmazási készségének kialakítása valós munkahelyi környezetben.
   2. A hallgatók gyakorlati képzése, a vállalatnál alkalmazott technológiák, munkafolyamatok megismertetése.
   3. A végzést követő munkába állás segítése, a megszerzett tudás mielőbbi hatékony alkalmazása a munkahelyen.
   4. A vállalatok és a tanszékek kapcsolatának erősítése.
  3. Felek vállalják, hogy a jelen együttműködési keretmegállapodás aláírásával kifejezetten kötelezik magukat arra, hogy a jelen együttműködési keretmegállapodás végrehajtásához szükséges, az 1.3. alpont szerinti együttműködési megállapodást, a 1.4. alpont szerinti egyedi megállapodást és az 1.5. alpont szerinti hallgatói megbízási szerződést vagy hallgatói munkaszerződést a jelen együttműködési keretmegállapodással megalapított jogviszonyaikban megkötik és alkalmazzák.
  4. Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Karon folyó üzemmérnök-informatikus alapképzés keretében - a 2.1-2.2. alpontban meghatározott célok megvalósítása érdekében - a hallgatók a képzés 5. és 6. félévében a Gazdálkodó szervezetnél kooperatív képzésben vesznek részt az Iskolaszövetkezet – mint szakmai gyakorlóhely – közvetítésével a hatályos jogszabályok szerint.
  5. Az Iskolaszövetkezet – mint Szakmai gyakorlóhely – vállalja, hogy a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Kar üzemmérnök-informatikus képzés keretében a jelen együttműködési keretmegállapodás 1. számú mellékletében meghatározott létszámú hallgató gyakorlati képzésének elősegítését a Gazdálkodó szervezetnél biztosítja, a Felsőoktatási Intézmény általi kiválasztási eljárást követően.
  6. A Gazdálkodó Szervezet vállalja, hogy – az Iskolaszövetkezet erre irányuló megkeresése esetén – a jelen együttműködési keretmegállapodás alapján közöttük kötendő, a hallgatók Gazdálkodó szervezetnél történő foglalkoztatására irányuló egyedi megállapodásban foglaltak szerint a 2.5. alpontban rögzítetteknek megfelelően kiválasztott hallgatókat fogadja, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
  7. A jelen együttműködési keretmegállapodás 1. számú mellékletét a Felek minden tanulmányi év megkezdését megelőző tavaszi félév március 31. napjáig közös megegyezéssel fogadják el.
 3. Kooperatív képzés
  1. A jelen együttműködési keretmegállapodásban részes Felek a 2.2. alpontban meghatározott célok elérése érdekében kooperatív képzést alakítanak ki.
  2. A kooperatív képzés keretében
   1. a Felsőoktatási intézmény a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban meghatározott keretek között biztosítja hallgatói részére, hogy a Szakmai gyakorlóhelynél a tanév során, különösen annak képzési időszakában gyakorlati képzésen vegyenek részt, továbbá a megszerzett kompetenciákat egyes tanulmányi kötelezettségeik teljesítéseként elismeri,
   2. a Szakmai gyakorlóhely a jelen együttműködési keretmegállapodásban foglalt keretek között fogadja a Felsőoktatási intézmény által kiválasztott hallgatókat és szakmai fejlődésüket segítő és előmozdító gyakorlati képzést biztosít számukra a szolgáltatás fogadójánál.
  3. A kooperatív képzésben kizárólag a Felsőoktatási intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Karának üzemmérnök-informatikus alapképzésben résztvevő hallgatói vehetnek részt.


 1. Az együttműködés módja, a kooperatív képzés keretei
  1. A kooperatív képzésben részt vevő hallgató elfoglaltságait a Szakmai gyakorlóhely – a Szolgáltatás fogadójával történt előzetes egyeztetései alapján – a Felsőoktatási intézmény által jóváhagyott ütemezés szerinti biztosítja.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy a Felsőoktatási Intézmény – a Szolgáltatás fogadójának a Szakmai gyakorlóhely felé jelzett és általa a Felsőoktatási intézmény felé továbbított igénye alapján – minden tavaszi félév április 15-től a félév vizsgaidőszakának kezdetéig előzetes jelentkezést hirdet mindazok számára, akik a jelen együttműködési keretmegállapodás szerinti képzésben részt kívánnak venni. A hirdetmény közzétételi helye a Felsőoktatási Intézmény saját honlapja (www.vik.bme.hu).
  3. A hirdetménynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
   1. a Szolgáltatás fogadójának neve, székhelye,
   2. a Szolgáltatás fogadója által nyújtott gyakorlati képzés tématerületeinek rövid bemutatása,
   3. a megszerezhető kompetenciák és készségek rövid leírása,
   4. a jelentkezés módja és határideje,
   5. kiválasztás során figyelembe vett szempontok.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy a hallgatót, az üzemmérnök-informatikus képzés keretében megszervezett kooperatív képzési időszak időtartama alatt díjazás illeti, melynek mértéke legalább az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás. A Szolgáltatás fogadója, a Hallgató és az Iskolaszövetkezet (Szakmai gyakorlóhely) erre tekintettel létesítenek jogviszonyt egymással.
  5. A kooperatív képzés
   1. Felsőoktatási Intézményi felelőse: Dr. Sujbert László okt. dékánhelyettes
    (elérhetősége: e-mail: sujbert@mit.bme.hu, tel.: +36-1-463-4114),
   2. a Szakmai gyakorlóhely (Iskolaszövetkezet) szakmai felelőse: __________
    (elérhetősége: e-mail: __________, tel.: __________),
   3. a Szolgáltatás fogadójának (Gazdálkodó szervezet) szakmai felelőse: __________
    (elérhetősége: e-mail: __________, tel.: __________),


   akiket a Felek egyúttal kapcsolattartó személyként is megneveznek.
 2. A Felek kötelezettségei
  1. A Felsőoktatási Intézmény felelős a hallgatók teljes képzéséért. A Felsőoktatási Intézmény, a Szakmai gyakorlóhely és a Szolgáltatás fogadója együttesen felelős a képzés részét képező kooperatív képzésért és a kooperatív képzés megszervezéséért.
  2. A Felsőoktatási Intézmény köteles a kooperatív képzés megszervezéséhez adatot (a tanév beosztása, a hallgatóra vonatkozó órarend és teljesítményértékelési terv) a Szakmai gyakorlóhely részére kellő időben megadni, a Szolgáltatás fogadója által a Szakmai gyakorlóhely útján feltett kérdések megválaszolásában és a problémás helyzetek megoldásában haladéktalanul és aktívan közreműködni.
  3. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában – a Szolgáltatás fogadójának a Szakmai gyakorlóhely útján részére eljuttatott értékelése alapján – a hallgatók gyakorlati kompetenciáját értékelni.
  4. A Felsőoktatási Intézmény a hallgató kérésére a kreditelismerés szabályai [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi törvény 49. § (6)-(7) bekezdés, valamint a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzat 36. alcím] szerint a Szolgáltatás fogadójánál szerzett kompetenciákat (tudás, képesség, attitűd) tantervi követelmények teljesítéseként elismeri.
  5. A Felsőoktatási Intézmény a Szakmai gyakorlóhelytől kapott, a kooperatív képzésre vonatkozó információkat, tájékoztatókat eljuttatja a kooperatív képzésben érintett teljes hallgatói körhöz.
  6. A Szakmai gyakorlóhely kijelenti, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik.
  7. A Szakmai gyakorlóhely köteles a kooperatív képzésben részt vevő hallgatóval a jelen együttműködési keretmegállapodás 1.5. pontja szerinti jogviszonyt létesíteni. A Szakmai gyakorlóhely a megbízási szerződésben vagy hallgatói munkaszerződésben, jelen együttműködési megállapodás szerint köteles rendelkezni a hallgató díjazása tárgyában.
  8. A Szakmai gyakorlóhely köteles a hallgatót a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott tartalommal és annak megfelelő szakterületeken a Szolgáltatás fogadójával kötendő egyedi megállapodás útján foglalkoztatni, mely követelményeknek megfelelő foglalkoztatásra a Szolgáltatás fogadója kötelezettséget vállal.
  9. A Szakmai gyakorlóhely a Szolgáltatás fogadójával kötendő egyedi megállapodás útján gondoskodik róla, hogy a kooperatív képzés során történő munkavégzéshez szükséges helyet, eszközöket és védőfelszerelést a Szolgáltatás fogadója biztosítsa.
  10. A Szakmai gyakorlóhely a Szolgáltatás fogadójával kötendő egyedi megállapodás útján gondoskodik róla, hogy a munkavédelmi előírások szerinti balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatást a Szolgáltatás fogadója a hallgatók számára megtartsa.
  11. A Szakmai gyakorlóhely köteles a hallgatók gyakorlati tevékenységéhez a Szolgáltatás fogadójával kötendő egyedi megállapodás útján rendszeres szakmai felügyeletet és irányítást biztosítani.
  12. A Szolgáltatás fogadója, a Szakmai gyakorlóhellyel kötendő egyedi megállapodás alapján, köteles a hallgató által elsajátított szakmai kompetenciákat a Felsőoktatási Intézmény által meghatározott és a Szakmai gyakorlóhely által részére közvetített formában és tartalmi elvárásokra tekintettel írásban értékelni. Az értékeléseket a Szakmai gyakorlóhely köteles összesíteni és a Felsőoktatási Intézmény számára továbbítani.
  13. Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek egymást írásban haladéktalanul értesíteni
   1. adataik bármely változásáról, amely a jelen együttműködési keretmegállapodás szerinti kooperatív képzést érinti;
   2. amennyiben tevékenységüket beszüntetnék vagy szüneteltetnék;


Szakmai felelős neve (sch):
Szakmai felelős e-mail címe (sch):
Szakmai felelős telefonszáma (sch):
Szakmai felelős neve:
Szakmai felelős e-mail címe:
Szakmai felelős telefonszáma:
 1. Titoktartás
  1. A Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
  2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem az együttműködési keretmegállapodás időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a megállapodás tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
  3. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
   1. amely köztudomású;
   2. amelyet nem a Megállapodás megsértésével hoztak nyilvánosságra;
   3. amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
   4. amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
   5. amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
   6. amelyet az adott Félnek – jogszabályban meghatározott – kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.
  4. Tekintettel arra, hogy a Felsőoktatási intézmény költségvetési szerv és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) hatálya alá tartozó közérdekű adatot, közérdekből nyilvános adatot kezel, a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon adatokra, amelyek az Infotv. értelmében közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
  5. Amennyiben a Felek a 6.1.-6.4. pontban foglaltakhoz képest a Hallgatónak a Szolgáltatást fogadó félnél történő munkavégzése időtartamára – a munkavégzéshez kapcsolódóan – további titoktartási rendelkezések előírását tartják szükségesnek, azt a Szolgáltatás fogadója a Hallgatóval kötendő, az 1.5. alpont szerinti szerződésben köteles rögzíteni. Felsőoktatási Intézmény ebben az esetben kötelezi magát a Hallgató és a Szolgáltatás fogadója között kötött megállapodás titoktartási rendelkezéseinek tiszteletben tartására.
 2. Az együttműködési keretmegállapodás megszűnése és módosítása
  1. Felek rögzítik, hogy a jelen együttműködési keretmegállapodást a mindkét Fél által történő aláírástól számított határozatlan időre kötik.
  2. A Felek az együttműködési keretmegállapodást a három Fél közös megegyezésével bármikor, a jövőre nézve megszüntethetik, azonban a felmondással érintett tanulmányi félévben vállalt kötelezettségeiknek kötelesek eleget tenni.
  3. Bármelyik Fél, bármely másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen együttműködési keretmegállapodást a szerződésszegő Félhez és a jelen együttműködési megállapodást megkötő harmadik félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani. A felmondás az összes Szerződő Fél vonatkozásában megszűnteti a jelen együttműködési megállapodást. A 7.3. pont szerinti súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag ha:
   1. bármely Fél jelen együttműködési keretmegállapodásban foglalt valamely lényeges kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő állapotot a szerződésszegő fél a részére megküldött erről szóló írásbeli figyelmeztetésben meghatározott ésszerű időtartamon, de legfeljebb annak kézhezvételét követő 15 napon belül nem szünteti meg,
   2. a Szakmai gyakorlóhely a hallgatót nem a hatályos jogszabályok rendelkezése szerint foglalkoztatja,
   3. bármely Fél fizetésképtelenné válik, köztartozása áll fenn, vagy csőd-illetve felszámolási eljárás indul ellene.
  4. Felek a jelen együttműködési keretmegállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják. A szerződés mellékletének a 2.7. pont szerinti módosítása önmagában nem minősül a szerződés módosításának.
  5. A Felek úgy állapodnak meg, hogy ha valamely hallgató kooperatív képzése idő előtt megszűnik, úgy a megszűnés időpontjáról és annak okáról a Szakmai gyakorlóhely a Szolgáltatás fogadójával kötendő egyedi megállapodás alapján történt tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti írásban a Felsőoktatási Intézmény kapcsolattartóját és a Felsőoktatási Intézmény szakmai felelősét.
 3. Egyéb rendelkezések
  1. Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatási Intézmény Villamosmérnöki és Informatikai Kar üzemmérnök-informatikus alapképzés részletes leírását, rendszerét, a képzésben résztvevők elsődleges jogait és kötelezettségeit „A BProf képzés programja az üzemmérnök-informatikus szakon” című dokumentum tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy ezen dokumentum, valamint a Felsőoktatási Intézmény mindenkor hatályos Üzemmérnök- informatikus alapképzés Kooperatív Képzési Szabályzata jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, így jelen együttműködési keretmegállapodás aláírásával a Felek kijelentik, hogy az azokban foglalt feltételeket megismerték és elfogadják (továbbiakban: Mellékletek).
  2. A Felsőoktatási Intézmény az általa nyújtott képzés minőségének biztosítása érdekében jogosult arra, hogy a kooperatív képzést a Szakmai gyakorlóhelynél és a Szolgáltatás fogadójánál személyesen ellenőrizze. Személyes ellenőrzésre jogosult a jelen együttműködési keretmegállapodásban nevezett Felsőoktatási Intézményi felelős személy, valamint a szak képzéséért felelős vezető (szakfelelős) és magasabb vezető. Az ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyekről a Felsőoktatási Intézmény az ellenőrzés napját 5 munkanappal megelőzően elektronikus levélben értesíti a Szakmai gyakorlóhely, valamint a Szolgáltatás fogadója szakmai felelősét.
  3. A jelen együttműködési keretmegállapodásban nem rendezett kérdésekben Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakmai gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
  4. Felek az együttműködési keretmegállapodásból eredő jogvitákat békés úton, szükség esetén egyeztető bevonásával, peren kívül kísérelik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Felsőoktatási intézmény székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.


Jelen együttműködési keretmegállapodás hat eredeti, egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű példányban készült, amelyből két példány a Felsőoktatási Intézményt, két példány a Szakmai gyakorlóhelyet, két példány pedig a Szolgáltatás fogadóját illeti. Felek a jelen megállapodást, elolvasás és együttes értelmezést követően, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, __________

Dokumentum dátuma:
A Felsőoktatási intézmény részéről A Szakmai Gyakorlóhely részéről A Szolgáltatás fogadója részéről


Dr. Charaf Hassan
dékán
Baross Levente
Schönherz Iskolaszövetkezet
Gazdálkodó szervezet képviselő


Verseghi-Nagy Miklós
kancellár


Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése:
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)


Budapest, __________


pénzügyi ellenjegyző


Üres kötelező mezők (0):