Előnézet megjelenítése
Adatkezelő:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
kth-verification@bme.hu
Felelős szervezeti egység:
Központi Tanulmányi Hivatal


Oklevéladat igazolás és továbbításhoz hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott,
név:
__________
születési név:
__________
anyja születési neve:
__________
születési helye:
__________
születési ideje:
__________


ezen adatlap aláírásával kifejezetten hozzájárulok és engedélyezem, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint adatkezelő felsőoktatási intézmény elektronikusan továbbítsa az általa kezelt, a fentiekben megadott személyes adataimat és a szakképzettségemet igazoló __________ sorszámú oklevél adataimat, a hitelesség vizsgálatának eredményét az általam megjelölt __________ szervezet számára személyes adat egyeztetés és oklevéladat igazolás céljából a szervezet __________ elektronikus címére.

Személyes adataim és a szakképzettségemet igazoló oklevéladataim továbbításával kapcsolatban tudomásul veszem, hogy:
  • az adattovábbítás módja kizárólag elektronikus úton történik,
  • az Adatkezelő kizárólag az eIDAS RendeletAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3. cikk 12. pontja szerinti elektronikus aláírással vagy elektronikus aláírással nem rendelkező állampolgárok részére https://magyarorszag.hu/avdh elérhető AVDH-szolgáltatással hitelesített dokumentumot fogad el az ügyintézés során!


Kijelentem, hogy a nyilatkozat hátoldalán található adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem, megértettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, és jelen hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt. Tudomásom van arról, hogy hozzájárulásom bármikor indokolás nélkül visszavonhatom az Adatkezelő kth-verification@bme.hu e-mail címére vagy fenti levelezési címre küldött írásbeli nyilatkozatommal. Tudomásom van arról továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Oklevél sorszáma:
Szervezet neve:
Szervezet elektronikus címe:
aláírásGDPR-0171-363


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓAz Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) alapján

Adatkezelő:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (felelős szervezeti egység: Központi Tanulmányi Hivatal) székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3..; e-mail: kth-verification@bme.hu; tel: (+36-1) 463-2244; web: www.bme.hu; www.kth.bme.hu; adatvédelmi tisztviselő: https://www.bme.hu/adatvedelem ; e-mail: dpo@bme.hu tel.: (+36-1) 463-3320.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az Érintett azonosítása, az Adatkezelő felsőoktatási intézményhez érkező kérelemre történő személyes adat egyeztetés és oklevéladat igazolás megküldése harmadik személy számára.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]. Hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A kezelt adatok kategóriái, forrásuk:
Az Érintett viselt neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, a kérelemben rögzített oklevelének adatai, az oklevél hitelességére vonatkozó vizsgálat eredménye. Személyes adatait egyrészt Ön adja meg az Adatkezelő részére, másrészt a kérelmében megjelölt szervezet is küldhet ilyen személyes adatokat az Adatkezelő számára. A hitelesség vizsgálata továbbá az Adatkezelő elektronikus tanulmányi rendszerében tárolt adatok alapján történik.
Az adatkezelés módja:
Az Adatkezelő elektronikusan fogadja az oklevél igazolásra vonatkozó kérelmeket, az adatok egyeztetése az Adatkezelő elektronikus tanulmányi rendszerében tárolt adatok alapján történik, és a kérelem szerinti adatok közlésére és továbbítására is elektronikusan kerül sor.
Az adatkezelés időtartama:
Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában tervezetten az oklevél igazolási eljárás lezárásáig.
Adatfeldolgozó:
az Adatkezelő az oklevéladatok igazolásához adatfeldolgozót az alábbiak szerint vesz igénybe:
  • elektronikus tanulmányi rendszer üzemeltetéséhez (SDA Informatika Zrt.; 1111 Budapest, Budafoki út 59.; Cg.: 01-10-140314)
  • elektronikus levelezőrendszeren keresztül továbbított adatok vonatkozásában (Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, https://www.microsoft.com/en-ie/contact.aspx)

Az adatok címzettjei:
Az érintett kérelemben rögzített személyes adatait, az oklevél adatokat és a hitelesség vizsgálatának eredményét az Érintett kérelmében megjelölt szervezettel közli az Adatkezelő.
Érintetti jogok, Jogorvoslat:
Önt személyes adatai kezelése során a GDPR III. fejezetében, valamint 77. és 79. cikkeiben meghatározott alábbi jogok illetik meg:
Átlátható tájékoztatáshoz való jog Jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt az adatkezelő kilétéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről.
Hozzáférés az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz Bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikke szerinti információkhoz hozzáférést kapjon. Másolatot is kérhet a kezelt személyes adatairól.
Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog Jogában áll kérni tőlünk az Ön által pontatlannak vélt információk helyesbítését.
Joga van arra is, hogy olyan információk kiegészítését kérje tőlünk, amelyekről úgy gondolja, hogy hiányosak [GDPR 16. cikk]
Törléshez való jog Joga van kérni tőlünk személyes adatainak törlését a GDPR 17. cikkében meghatározott esetekben.
Az adatkezelés korlátozásához való jog Jogosult kérni személyes adatainak korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén
Adathordozhatósághoz való jog Kérheti, hogy az Ön által nekünk megadott adatokat másik szervezethez továbbítsuk, vagy adjuk át Önnek.
Az oklevéladat igazoláshoz kapcsolódó adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.
Amennyiben jogsérelem érte, közvetlenül fordulhat
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai címe: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszáma: +36-1-394-1400; honlap: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) és
  • bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Esetleges panaszaikkal fordulhatnak a BME adatvédelmi tisztviselőjéhez is (dpo@bme.hu).

Budapest, 2022. 12. 14. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Üres kötelező mezők (0):